• Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

  Uczymy na studiach podyplomowych od 1973 roku

   

  STRONA ARCHIWALNA - aktualne informacje pod adresem: https://spaizd.umk.pl/pages/main_page/

 • O Nas

  W 1951 r. utworzona została w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika specjalność archiwalna. Lata doświadczeń zdobytych dzięki prowadzonej działalności dydaktycznej oraz podejmowanym badaniom naukowym sprawiły, że uniwersytet toruński jest dziś wiodącym w Polsce ośrodkiem badań i kształcenia w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją.

  Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie administracji archiwalnej, program studiów przewidywał w latach 70. i 80. XX w. przede wszystkim podstawowe dla warsztatu zawodowego archiwistów zagadnienia. Pojawienie się komputerów w rzeczywistości kancelaryjno-archiwalnej sprawiło, że w końcu lat 90. XX w. oferta dydaktyczna została wzbogacona o problematykę wykorzystania tych narzędzi w pracy archiwistów.

  Nasze studium, którego korzenie sięgają 1973 r., zawsze starało się nadążyć za potrzebami potencjalnych kandydatów, w tym pracowników współczesnych biur i archiwów bieżących. Dlatego wiosną 2012 r. zmieniliśmy nazwę na Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją i wprowadziliśmy do programu nowe przedmioty. Służą one przekazaniu wiedzy i umiejętności wymaganych m.in. przez wprowadzone w styczniu 2012 r. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania w archiwach zakładowych a także pożądanych na współczesnym rynku pracy. W 2017 r. wprowadziliśmy kolejną korektę programu studiów kładąc jeszcze większy nacisk na nowoczesną technologię i współczesne problemy zarządzania dokumentacją i archiwami wszystkich typów.

  W ten sposób, nie tracąc nic z dotychczas realizowanych treści kształcenia, oferujemy naszym studentom nowe możliwości.

 • Dla kogo jesteśmy?

  Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich uczelni i kierunków (poza kierunkiem archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w UMK), którzy pragną zdobyć wykształcenie w zakresie postępowania z dokumentacją we wszystkich działających współcześnie instytucjach. Uczestnictwo w zajęciach SPAiZD podniesie ich wartość na rynku pracy, może także ułatwić rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług kancelaryjno-archiwalnych.

  Zapraszamy do nas pracowników wszystkich rodzajów archiwów historycznych (m. in podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, IPN, wojskowych i kościelnych), osoby zatrudnione w działach rękopisów bibliotek naukowych oraz zajmujące się materiałami archiwalnymi w muzeach, archiwach społecznych i ośrodkach dokumentacyjnych, którzy nie mają przygotowania zawodowego. Kończąc nasze studia zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające im lepiej wykonywać obowiązki zawodowe.

  Na studia zapraszamy również osoby pracujące w kancelaryjnych, sekretariatach, archiwach zakładowych i składnicach akt różnych instytucji, nie tylko urzędów. Wprowadzenie do programu SPAiZD m. in. zajęć zapoznających z zasadami pracy biurowej i archiwalnej wprowadzonymi rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. uzupełni ich przygotowanie o podstawowe zagadnienia kancelaryjno-archiwalne.

 • Oferta dydaktyczna

  Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją dostarczają niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie postępowania z dokumentacją we wszystkich współcześnie działających instytucjach. Od 1973 r. – do roku 2012 pod nazwą Podyplomowych Studiów Archiwistyki – nasze studia doskonaliły zawodowo pracowników archiwów historycznych wszystkich rodzajów (m. in. podległych Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, wojskowych, kościelnych i działających w strukturze IPN), działów rękopisów bibliotek naukowych oraz pracowników muzeów, którzy nie mieli wystarczającego przygotowania do pracy z materiałami archiwalnymi tworzących i zasoby i wchodzących w skład ich zbiorów. W miarę upływu czasu poszerzyły ofertę dydaktyczną o wiadomości z zakresu zarządzania dokumentacją we współczesnych instytucjach i zaczęły przygotowywać do pracy w kancelariach, sekretariatach, archiwach zakładowych i składnicach akt instytucji publicznych.

  W programie studiów wykorzystywane są elementy wielu dziedzin wiedzy: historii, prawa i administracji, komunikacji społecznej, informacji naukowej, informatyki i zarządzania. Wykładom, towarzyszą zajęcia praktyczne pozwalające m. in. nauczyć się mechanizmów pracy biurowej (w zgodzie z obowiązującymi przepisami rozporządzanie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r.), wykorzystania nowoczesnego oprogramowania w biurach i archiwach bieżących, digitalizacji dokumentacji, zasad komunikacji wewnątrz współczesnych instytucji, opracowania zasobu archiwalnego.

  Zapleczem dydaktycznym dla studiów podyplomowych, jest wyjątkowy w skali Polski ośrodek naukowo-dydaktyczny prowadzący badania w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz nieprzerwanie uczący archiwistów od 1951 r.

  Nasze doświadczenie naukowe i dydaktyczne gwarantuje wysoki poziom kształcenia.

 • Rekrutacja

  REKRUTACJA W TOKU!

  Zajęcia ruszają w listopadzie i będą prowadzone w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju w systemie stacjonarnym i/lub zdalnym!

   

  Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie złożonych wymaganych dokumentów, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zgłoszenia przyjmujemy do końca października br. Limit miejsc wynosi 24 osoby.

  Dokumenty które należy złożyć w postępowaniu rekrutacyjnym to:

  - kwestionariusz osobowy (wg załączonego wzoru: doc.)
  - odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

  Aplikacje można przesłać pocztą na adres Studium:

  Wydział Nauk Historycznych UMK
  Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją
  ul. Władysława Bojarskiego 1, pok. C.0.22
  87–100 Toruń

  Dokumenty można także złożyć osobiście w:

  Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych UMK (adres jak wyżej) od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00–14:00

  przy wniesieniu opłaty za cały rok - 3 600,00 PLN
  przy opłatach w trybie semestralnym - 1 800,00 PLN

  przy opłatach miesięcznych - 450,00 PLN

   

  10% Zniżki dla posiadaczy karty "ABSOLWENT" UMK

  przy wniesieniu opłaty za cały rok - 3 240,00 PLN
  przy opłatach w trybie semestralnym - 1 620,00 PLN

  przy opłatach miesięcznych - 405,00 PLN

  Po otrzymaniu kompletu dokumentów kandydat na studia jest informowany o przyjęciu jego zgłoszenia, zazwyczaj drogą elektroniczną. Ostateczna informacja o przyjęciu na SPAiZD, wraz ze szczegółami dotyczącymi odpłatności za studia i informacjami o planie zajęć, jest wysyłana po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

 • Plan zajęć

  Studiów podyplomowych w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

  rok akademicki 2020/2021

  w I semestrze wszystkie zajęcia online, w semestrze II w miarę możliwości i potrzeb w trybie mieszanym, ze wskazaniem na zajęcia online

  przy wykorzystaniu systemów MICROSOFT TEAMS (ew. BIG BLUE BUTTON)

   

  PLAN ZAJĘĆ - do pobrania

  .............

  6.03.2021 (sobota)

  900–1030 Przechowywanie i ochrona archiwaliów, dr hab. J. Karbowska-Berent

  1045–1215 EZD, dr M. Żmudziński

  1230–1400 Teoria i metodyka archiwalna, dr hab. W. Chorążyczewski, prof. UMK

  1500–1630 Współczesne archiwa bieżące, dr M. Smoczyński

  1645–1815 Kształtowanie zasobu archiwalnego, dr J. Bonczkowski

  7.03.2021 niedziela

  900–1030 Historia archiwów polskich i ich współczesna organizacja, dr hab. K. Syta, prof. UMK

  1045–1215 EZD, dr M. Żmudziński

  1230–1400 System informacji archiwalnej, dr M. Cołbecka

   

  20.03. 2021 (sobota)
  900–1030 EZD, dr M. Żmudziński

  1045–1215 Kształtowanie zasobu archiwalnego, dr J. Bonczkowski

  1230–1400 System informacji archiwalnej, dr M. Cołbecka

  1500–1630 Opracowanie zasobu archiwalnego, dr hab. M. Hlebionek, prof. UMK

  1645–1815 Udostępnianie zasobu archiwalnego, dr H. Ciechanowski

  21.03.2021 (niedziela)
  900–1030 Współczesne archiwa bieżące, dr M. Smoczyński

  1045–1215 Opracowanie zasobu archiwalnego, dr hab. M. Hlebionek, prof. UMK

  1230-1400 Seminarium, dr hab. M. Jabłońska, prof. UMK, dr K. Pepłowska

   

  10.04.2021 (sobota)
  900–1030 Historia archiwów polskich i ich współczesna organizacja, dr hab. K. Syta, prof. UMK

  1045–1215 System informacji archiwalnej, dr M. Cołbecka

  1230–1400 Digitalizacja zasobu archiwalnego, dr M. Żmudziński

  1500–1630 Opracowanie zasobu archiwalnego, dr hab. M. Hlebionek, prof. UMK

  1645–1815 Udostępnianie zasobu archiwalnego, dr H. Ciechanowski

  11.04.2021 (niedziela)

  900–1030 Digitalizacja zasobu archiwalnego, dr M. Żmudziński

  1045–1215 Opracowanie zasobu archiwalnego, dr hab. M. Hlebionek, prof. UMK

  1230–1400 Opracowanie zasobu archiwalnego, dr hab. M. Jabłońska, prof. UMK

   

  24.04.2021 (sobota)
  900–1030 System informacji archiwalnej, dr M. Cołbecka

  1045–1215 Opracowanie zasobu archiwalnego, dr hab. M. Jabłońska, prof. UMK

  1230–1400 Digitalizacja zasobu archiwalnego, dr M. Żmudziński

  1500–1630 Opracowanie zasobu archiwalnego, dr hab. M. Hlebionek, prof. UMK

  1645–1815 Opracowanie zasobu archiwalnego, dr hab. M. Hlebionek, prof. UMK

  25.04.2021 (niedziela)

  900–1030 Opracowanie zasobu archiwalnego, dr hab. M. Jabłońska, prof. UMK

  1045-1215 Opracowanie zasobu archiwalnego, dr hab. M. Hlebionek, prof. UMK

  1230-1400 Digitalizacja zasobu archiwalnego, dr M. Żmudziński

   

  15.05.2021 (sobota)

  900–1030 Opracowanie zasobu archiwalnego, dr hab. M. Jabłońska, prof. UMK

  1045–1215 System informacji archiwalnej, dr M. Cołbecka

  1500–1630 Opracowanie zasobu archiwalnego, dr hab. M. Hlebionek, prof. UMK

  1645–1815 Udostępnianie zasobu archiwalnego, dr H. Ciechanowski

  16.05.2021 (niedziela)

  900–1030 Udostępnianie zasobu archiwalnego, dr H. Ciechanowski

  1045–1215 Udostępnianie zasobu archiwalnego, dr H. Ciechanowski

  1230–1400 Opracowanie zasobu archiwalnego, dr hab. M. Hlebionek, prof. UMK

   

  29.05.2021 (sobota)

  900–1030 Digitalizacja zasobu archiwalnego, dr M. Żmudziński

  1045–1215 Historia archiwów polskich i ich współczesna organizacja, dr hab. K. Syta, prof. UMK

  1230–1400 Seminarium dr hab. M. Jabłońska, prof. UMK, dr. K. Pepłowska

   

  26 czerwca, sobota

  Egzamin dyplomowy od godz. 1000

   

   

   

 • Wykładowcy

  Paulina Bunkowska

  Doktor, absolwentka specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w UMK. Obecnie pracuje w archiwum toruńskiego uniwersytetu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na problematyce funkcjonowania współczesnych kancelarii. Biurowości starostw – wykorzystujących coraz powszechniej nowoczesne technologie – poświęcona jest jej praca doktorska. W Studium prowadzi zajęcia poświęcone kancelarii współczesnej, współczesnemu archiwum bieżącemu i ich wyposażeniu.


  Kontakt: pbunkowska@umk.pl

  Waldemar Chorążyczewski

  Profesor w Zakładzie Archiwistyki IHiA UMK. Jeszcze w czasie studiów został zatrudniony w Archiwum Państwowym w Toruniu, skąd w 1992 r. przeszedł do pracy w UMK. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na archiwistyce, dyplomatyce, historii nowożytnej i dziejach Kujaw. W latach 2001–2005 kierował Podyplomowym Studium Archiwistyki, a obecnie współprowadzi zajęcia ze wstępu do archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz teorii i metodyki archiwalnej.


  Kontakt: wch@umk.pl

  Hadrian Ciechanowski

  Doktor, absolwent kierunku Archiwistyka i zarządzenie dokumentacją na UMK w Toruniu. Od 2013 r. zatrudniony w Archiwum Państwowym w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kancelarii najnowszej oraz archiwozofii. W studium współprowadzi zajęcia ze wstępu do archiwistyki i zarządzania dokumentacją.

   


  Kontakt: hazi901@gmail.com

   

  Monika Cołbecka

  Absolwentka archiwistyki i zarządzania dokumentacją na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie doktorantka na tymże wydziale. Przygotowuje rozprawę doktorską z pogranicza archiwistyki i informatologii dotyczącą usług informacyjnych świadczonych przez archiwa. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii archiwalnej oraz informacyjnego wymiaru archiwistyki, informacji naukowej ze szczególnym naciskiem na badania użytkowników informacji archiwalnej.

   

  Kontakt: mcolb@doktorant.umk.pl

  Robert Degen

  Doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej IHiA. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na problematyce kształtowania zasobu archiwalnego. Nieobce są mu mechanizmy pracy współczesnych kancelarii i wytwarzana przez nie dokumentacja. Współprowadzi zajęcia ze wstępu do archiwistyki i zarządzania dokumentacją, dokumentacji współczesnej, samodzielnie odpowiada za kształtowania zasobu archiwalnego.


  Kontakt: rdegen@umk.pl

  Marlena Jabłońska

  Doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Dokumentacji i Informacji Archiwalnej IHiA UMK. Specjalista w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji nieaktowej. Obecnie, łącząc pasję z nauką, zajmuje się problemami związanymi z komunikacją społeczną i public relations w archiwach. W SPiAZD współprowadzi zajęcia z opracowania zasobu archiwalnego, dokumentacji współczesnej, a także pełni funkcje promotora prac dyplomowych.


  Kontakt: mjablon@umk.pl

  Krzysztof Kopiński

  Doktor habilitowany, od 2007 r. zatrudniony w uniwersytecie toruńskim, obecnie w Zakładzie Edytorstwa i Źródłoznawstwa IHiA. Wcześniej, w latach 19982007 pracownik Archiwum Państwowego w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe to: nauki pomocnicze historii, głównie źródłoznawstwo i genealogia, edytorstwo źródeł historycznych (także z wykorzystaniem metod komputerowych) i archiwistyka ze szczególnym uwzględnieniem problematyki archiwalnych systemów informacyjnych, zagadnienia dokumentu elektronicznego. Współprowadzi zajęcia poświęcone współczesnej dokumentacji.

   

  Kontakt: kkop@umk.pl

  Wiesław Nowosad

  Doktor habilitowany, adiunkt z Zakładzie Historii Nauki IHiA UMK, absolwent toruńskiej archiwistyki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii nowożytnej i dziejach archiwów prywatnych w Polsce, nie obca mu jest problematyka komputeryzacji archiwów. Od lat prowadzi zajęcia poświęcone komputeryzacji na studiach stacjonarnych. Wykorzystuje w nich swoje doświadczenia jako zamiłowany amator fotografii. Prowadzi zajęcia dotyczące nowoczesnej technologii w biurze i archiwum bieżącym oraz poświęcone digitalizacji zasobu.

   

  Kontakt: wnowosad@umk.pl

  Wanda K. Roman

  Profesor w Zakładzie Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej IHiA UMK. Jej zainteresowania naukowo-badawcze to warsztat naukowy historyka i archiwisty, naukowa informacja archiwalna, kancelaria współczesna i dokument elektroniczny, archiwoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem archiwów wojskowych, źródłoznawstwo, piśmiennictwo archiwalne oraz historiografia, historia i biografistyka wojskowa XX w. W studium prowadzi zajęcia poświęcone systemowi informacji archiwalnej.

   

  Kontakt: wandakr@umk.pl

  Agnieszka Rosa

  Doktor, adiunkt w Zakładzie Archiwistyki UMK. Jej zainteresowania badawcze obejmują: prace publiczne i działalność edukacyjną archiwów, problemy edukacji archiwistów, kształcenie użytkowników archiwów, archiwizowanie Internetu, teorię egodokumentu. W badaniach łączy wykształcenie archiwistyczne z przygotowaniem pedagogicznym. Jest pomysłodawcą i współzałożycielem Forum Edukatorów Archiwalnych, a także członkiem zarządu Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. W SPAiZD prowadzi zajęcia z udostępniania zasobu archiwalnego.

   

  Kontakt: agnieszka.rosa@umk.pl

  Krzysztof Syta

  Doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Źródłoznawstwa i Edytorstwa. Od początku swojej kariery zawodowej – i najprawdopodobniej do jej końca – związany z archiwami rodzinno-majątkowymi okresu staropolskiego. Uczestnik zespołów badawczych zajmujących się m. in. opracowaniem standardów opisu archiwaliów, zmianami klimatu w nowożytnej Europie oraz polską kancelarią monarszą w XVI–XVIII w. Dla SPAiZD prowadzi zajęcia poświęcone rozwojowi form kancelaryjnych do początku XX w., historii archiwów polskich i ich współczesnej organizacji.

   

  Kontakt: ksyta@umk.pl

  Agnieszka Zięba

  Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w zakresie konserwacji i restauracji zabytków z papieru i skóry. W latach 2007 - 2012 pracowała w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w pracowni konserwatorskiej Oddziału Konserwacji i Zabezpieczania Zbiorów Bibliotecznych, następnie w Archiwum Państwowym w Toruniu. Obecnie pracuje w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Współprowadzi zajęcia związane z zagadnieniami konserwacji i profilaktyki konserwatorskiej.


  Kontakt: a_zieba@umk.pl

  Mateusz Żmudziński

  Doktor nauk humanistycznych, absolwent kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją UMK. Specjalista w zakresie kancelarii kościelnej oraz nowoczesnej technologii w archiwach, w tym EZD i digitalizacji. Od 2014 roku pracownik Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej. Założyciel spółki Instytut Promocji Historii, promującej nauki humanistyczne w działaniach biznesowych. Współpracuje z Wydziałem Nauk Historycznych UMK prowadząc zajęcia dydaktyczne i uczestnicząc w badaniach naukowych.


  Kontakt: zmudzinski.mateusz@gmail.com

 • Kontakt

  Adres

  Wydział Nauk Historycznych

  Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

  Collegium Humanisticum UMK
  ul. Władysława Bojarskiego 1, pok. C.0.22
  87-100 Toruń
  e-mail: izakuj@umk.pl

  Obsługa administracyjna

  mgr Izabela Kujawska

  Collegium Humanisticum UMK
  ul. Władysława Bojarskiego 1, pokój C.0.22

  87-100 Toruń

  e-mail: izakuj@umk.pl

  tel. 56 611 23 61

  Kierownik SPAiZD

  dr hab. Krzysztof Syta, prof. UMK

  Instytut Historii i Archiwistyki UMK
  ul. Władysława Bojarskiego 1, pokój C.2.48

  87-100 Toruń

  e-mail: ksyta@umk.pl